Takuu- ja toimitusehdot

  • Ajoneuvo täyttää ohjelman muutostyön jälkeen ajoneuvolle sen hetkiset pakokaasupäästöjen raja-arvot mitattuna käytönaikaisessa valvonnassa kuten määräaikaiskatsastuksessa suoritettavat pakokaasupäästömittaukset.
  • Takuu koskee vaihtamaamme muistipiiriä tai muita vaihdettuja komponentteja, päivittämäämme ohjelmaa tai toimittamaamme moottorinohjauksen lisäyksikköä asennustöineen.
  • Takuu on voimassa kunnes ajoneuvo vaihtaa omistajaa.
  • Takuu kattaa ohjelman toimivuuden ainoastaan ajoneuvon alkuperäisessä kokoonpanossa.

 

Takuuehdot

Takuu ei koske:

 

  • Virheellisestä asennuksesta tai väärästä käytöstä aiheutunutta vikaa.
  • Ajoneuvon sähköjärjestelmään tulleen vian, tai muun ulkoiseen tekijän aiheuttamaa muistipiirin tai ohjainlaitteen rikkoontumista tai toimintahäiriötä.
  • Kun autoa käytetään äärimmäisissä olosuhteissa, kuten autokilpailussa tai vastaavassa
  • Ajoneuvon huollon yhteydessä mahdollisesti tehtävää ajoneuvovalmistajan ohjelmistopäivityksen asentamista jolloin ohjelmisto voi muuttua
  • Ohjainlaitteen avaaminen tai ohjelman muuttaminen aiheuttaa takuun raukeamisen

 

Takuun korvausvastuu koskee moottorin ohjainlaitetta ja sen vaihtotyöstä ja uudelleenohjelmoinnista aiheutuneita kustannuksia. Välilliset kustannukset eivät kuulu takuun piiriin.

 

Tyytyväisyystakuu

Lisäksi myönnämme tyytyväisyystakuun:

 

Mikäli asiakas ilmoittaa tyytymättömyytensä ohjelmointiin 7 vuorokauden kuluessa ohjelmoinnista. palautetaan ajoneuvoon takaisin ohjelmaversio, joka ajoneuvossa oli alun perin paikoillaan ennen optimointia.

 

Tällaisessa palautustilanteessa palautetaan asiakkaalle maksamansa hinta vähennettynä työajan perusteella 50-100€ riippuen ajoneuvosta ja ohjainlaitteesta. Palautuksen piiriin eivät kuulu tapauskohtaiset mahdolliset kilometrikorvaukset ja päivärahat. Lisäksi ajoneuvon diagnoosi-pistokkeeseen ja/tai ohjainlaitteeseen asentamamme sinetin murtaminen 7 vuorokauden huomautusajan kuluessa aiheuttaa tyytyväisyystakuun raukeamisen välittömästi.

 

Lisätyöt

Jos optimointi tai asennustöissä ilmenee tarve tehdä työtilaukseen ulkopuolisia lisätöitä, MoTestin edustajan tulee saada tarvittaviin lisätöihin asiakkaan lupa.

 

Jos asiakkaaseen ei saada yhteyttä kohtuullisessa ajassa, motestin edustaja saa tehdä vain vähäisiä ja tarpeellisia työtilaukseen kuulumattomia lisätöitä, joiden tekeminen on tarkoituksenmukaista yhdessä tilattujen töiden kanssa. Tällaisten lisätöiden kustannukset saavat olla enintään 100 euroa. Työtilaukseen merkittyä enimmäishintaa korjaamo ei saa lisätöidenkään vuoksi ylittää, ellei se osoita muuta sovitun.

 

Maksuehdot

Lasku maksetaan käteisellä työn kohteen luovutuksen yhteydessä, ellei muusta maksutavasta ole työtilausta tehtäessä sovittu.

 

Korjaamo perii viivästyskorkoa erääntyneestä ja myöhästyneestä suorituksesta korkolain (633/82) mukaisesti. Korjaamo voi kieltäytyä luovuttamasta työn kohdetta asiakkaalle, ellei korjauslaskua makseta luovutuksen yhteydessä. Korjaamo voi luovuttaa työn kohteen asiakkaalle vakuutta vastaan. Korjaamon oikeudesta myydä työn kohde on säädetty laissa elinkeinoharjoittajan oikeudesta myydä noutamatta jätetty esine (688/88).

 

Asiakkaalla on oikeus pidättäytyä maksamasta virheellisesti suoritettua korjausta, kunnes virhe on korjaamon toimesta tai kustannuksella poistettu. Asiakas ei kuitenkaan voi pidättää suurempaa rahamäärää kuin mihin hänellä virheen johdosta on oikeus.

 

Lisäykset

Ajoneuvon ominaisuuksien muutoksen vaatimista ilmoituksista viranomaisille ja mahdollisesta muutoskatsastuksesta vastaa ohjelmointityön tilaaja.

 

Ajoneuvon haltijan tulee selvittää ajoneuvokohtaiset erityisehdot koskien uusien autojen huoltoa ja takuuta ajoneuvojen myyjäliikkeestä. Liikennevakuutusehdot ja katsastusmääräykset (http://www.ake.fi) sisältävät ehtoja koskien moottoritehoa ja pakokaasupäästöjä.

 

Asiakkaan niin halutessa, toimitamme optimointityön yhteydessä tehotodistuksen (40€), jonka voi tarvittaessa esittää katsastusviranomaisille ja vakuutusyhtiölle.